Om ons volledig pedagogisch project te lezen kunt u hier klikken.

 

Onze missie schreven we als volgt uit:

1.1. Wie

De Horizon is een gedreven, pluralistische gemeentelijke basisschool van het gesubsidieerd officieel net. Ze is gelegen in de Gistelse deelgemeente Snaaskerke en werkt nauw samen met de lokale gemeenschap. De school telt momenteel 10 klassen en een 170-tal leerlingen, grotendeels uit Groot-Gistel afkomstig. Ze plaatst in haar handelen zoveel als mogelijk de belangen van het kind en zijn leerplezier voorop. De school maakt deel uit van de scholengemeenschap Strand&Polder.

1.2. Wat

Ondersteund door een integraal zorgbeleid leeft de ambitie om ieder kind binnen een gunstig sociaal klimaat maximale kansen te bieden om zich volop te ontplooien. Dit zowel op inhoudelijk vlak (kennen) als op het niveau van de competenties (kunnen). De school wenst in een open geest garant te staan voor hoogstaand eigentijds kwaliteitsonderwijs dat degelijk voorbereid op alle richtingen van het secundair onderwijs. Ze evalueert daarbij voortdurend de resultaten van haar leerlingen, volgt maatschappelijke evoluties op en past haar onderwijs aan in functie van nieuwe ontwikkelingen.

De recentste OVSG-leerplannen vormen daarbij steeds het uitgangspunt.

Groot belang hechten wij aan een brede kijk en een rijk en verzorgd gebruik van de Nederlandse taal. In het streven naar de uitbouw van een brede school gaat speciale aandacht naar cultuur en kunst, ICT, meertaligheid, milieu en sport. Daarbij wordt gestreefd constructief in te spelen op het omgevingsaanbod.

Via een jaarlijkse solidariteitsactie geven kinderen uiting aan hun wens om op te groeien als verantwoorde Europese burgers door solidariteit te betuigen met zij die het moeilijk(er) hebben.

1.3. Hoe

Geïnspireerd door een eigen pedagogisch project dat geënt is op de universele rechten van de mens, wordt de mens achter ieder kind tijdens het leren centraal geplaatst. In de kleuterafdeling vertaalt zich dat in een ervaringsgerichte aanpak. In de lagere school kiezen wij voor een eclectische benadering. Het telkens opnieuw scheppen van uitdagende realistische leercontexten die aansluiten bij de leefwereld van het kind vormen daarbij het uitgangspunt. In functie van het doel wordt de werkvorm bepaald. Door de voorkeur voor coöperatieve en activerende werkvormen groeien - naarmate de leeftijd vordert - de mogelijkheden, maar ook de verantwoordelijkheid van het kind om zijn persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen.

Daarmee willen wij kinderen opvoeden tot mondige zelfredzame burgers die volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Door de nadruk te leggen op gemaakte vorderingen, eerder dan op nog weg te werken tekorten willen wij bijdragen aan leerplezier en bouwen aan een stimulerende omgeving die motiveert om je leven lang levensbreed te leren.

1.4. Voorwaarden

Een veilige, goed gestructureerde en rijke leeromgeving vormt de hoeksteen van onze werking. Inzet, respect, volharding en beleefdheid dragen daartoe bij en worden expliciet verlangd. Respect voor een democratische gedragen besluitvorming zijn fundamenteel. Het beleid neemt initiatieven die brede participatie beogen.

1.5. Ouders

De school ziet bij de opvoeding van kinderen ouders als volwaardige partners en wil buiten aandachtig luisteren naar wensen en grieven, volop kansen bieden om te participeren aan het schoolgebeuren. Mits het naleven van duidelijke afspraken staan wij voor een laagdrempelige, maar respectvolle communicatie en een open samenwerking. Sociaal-economische componenten genieten daarbij speciale aandacht.

1.6. Personeel

We zijn overtuigd van de waarde van ons schoolteam. In een samenleving met groeiende diversiteit wordt bijzonder veel gevraagd van de leraren van vandaag en morgen. Hun empowerment bepaalt immers mee de toekomst van de kinderen.

Als school voeren wij een rechtvaardig en transparant personeelsbeleid. Een democratische besluitvorming, een directe, maar respectvolle communicatielijn en een aangename sfeer waarbij taken collegiaal worden verdeeld in functie van interesse en billijkheid zijn onze garanties op een motiverend werkklimaat.

Personeelsleden kunnen zich ontplooien via interne netwerken, uitwisseling en vorming.

Oog voor zelfzorg blijkt uit de ruimte om noden en bekommernissen met gelijkgestemden zowel formeel als informeel te delen. Het beleid van de school waakt erover dat de vele maatschappelijke verzuchtingen in die mate beantwoord worden dat ze de draagkracht van het team niet overschrijden. Tijd wordt gemaakt om samen te genieten van bereikte resultaten en kennis te maken met de collega's als persoon.

1.7. Aansturing

Van zij die de school aansturen wordt verlangd dat zij de belangen van alle belanghebbenden verdedigen en de kar trekken op basis van gelijkwaardigheid. Ze inspireren, assisteren en confirmeren.

1.8. Engagement

Het schoolbestuur verwacht van alle persoonsleden een duidelijk engagement om deze missie waar te maken. De leden van het schoolbestuur van hun kant staan garant voor afdoende steun.